Spring naar hoofd-inhoud

GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING

VAN DWT-ZELTE

Deze gegevensbeschermingsverklaring biedt u uitleg omtrent het type, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna kortweg ‘gegevens’) binnen onze website en de ermee verbonden websites, functies en inhoud alsook externe websites zoals bijv. ons social media profile (hierna gemeenschappelijk ‘website’ genoemd). Met het oog op de gebruikte termen, zoals bijv. ‘verwerking’ of ‘verwerkingsverantwoordelijke’ verwijzen wij naar de definities in art. 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 


1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Verwerkingsverantwoordelijke volgens art. 4 lid 7 Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG) is:

dwt-Zelte
Harzweg 11
D-34225 Baunatal
info(at)dwt-zelte(dot)de

Meer informatie vindt u in ons colofon.

U bereikt onze functionaris gegevensbescherming op datenschutz@dwt-zelte.de.


2. TYPEN EN CATEGORIEËN VERWERKTE GEGEVENS:

 • Vaste gegevens (bijv. namen, adressen).

 • Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).

 • Inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto’s, video’s).

 • Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden, zoals datum, tijdstip en duur van uw bezoek; tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)).

 • Meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie; IP-adressen; inhoud van de aanvraag (concrete pagina); hoeveelheid overgedragen gegevens; toegangsstatus/http-statuscode (bestand doorgezonden / niet doorgezonden); uw browser, besturingssysteem en de gebruiksomgeving ervan; taal en versie van de browsersoftware).


3. CATEGORIEËN VAN BETROKKENEN

Bezoekers en gebruikers van de website (hierna omschrijven wij de betrokkenen samenvattend ook als ‘gebruikers’).


4. DOEL VAN DE VERWERKING

 • Beschikbaar stellen van de website en de functies en inhoud ervan.

 • Beantwoorden van contactvragen en communicatie met gebruikers.

 • Veiligheidsmaatregelen.

 • Bereikmeting/marketing


5. ​​​​​GEBRUIKTE BEGRIPPEN

‘Persoonsgegevens’ zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna ‘betrokkene’); als identificeerbaar geldt een natuurlijke persoon die direct of indirect geïdentificeerd kan worden, in het bijzonder middels toewijzing aan een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator (bijv. cookie) of een of meerdere bijzondere kenmerken die een uitdrukking zijn van de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon.

‘Verwerking’ is ieder, al dan niet met geautomatiseerde procedures uitgevoerd, proces of iedere dergelijke procesreeks in verband met persoonsgegevens. Het begrip reikt breed en omvat praktisch iedere omgang met gegevens.

‘Pseudonimisering’: de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens zonder een beroep op aanvullende informatie niet meer aan een specifieke betrokkene toegewezen kunnen worden, voor zover deze aanvullende informatie afzonderlijk bewaard wordt en aan technische en organisatorische maatregelen onderworpen is die waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon toegewezen worden.

‘Profilering’: iedere soort geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat dat deze persoonsgegevens gebruikt worden om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te beoordelen, in het bijzonder om aspecten betreffende werkprestaties, economische omstandigheden, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verplaatsing van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

Als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ wordt de natuurlijke of rechtspersoon, overheid, inrichting of andere instantie aangeduid, die alleen of gemeenschappelijk met andere beslist omtrent de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens.

‘Verwerker’: een natuurlijke of rechtspersoon, overheid, inrichting of andere instantie, die persoonsgegevens in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.


6. ​​​​​​​BEPALENDE RECHTSGROND

Krachtens art. 13 AVG delen wij u de rechtsgronden van onze gegevensverwerkingen mede. Voor zover de rechtsgrond niet in de gegevensbeschermingsverklaring genoemd wordt, geldt het volgende:

de rechtsgrond voor het verkrijgen van toestemmingen is art. 6 lid 1 punt a en art. 7 AVG; de rechtsgrond voor de verwerking ter uitvoering van onze dienstverlening en contractuele maatregelen alsmede ter beantwoording van vragen is art. 6 lid 1 punt b AVG; de rechtsgrond voor de verwerking ter voldoening aan onze wettelijke verplichtingen is art. 6 lid 1 punt c AVG en de rechtsgrond voor de verwerking ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen is art. 6 lid 1 punt f AVG. Voor het geval dat vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art. 6 lid 1 punt d AVG als rechtsgrond.


7. VEILIGHEIDSMAATREGEL

Krachtens art. 32 AVG, met inachtneming van de stand der techniek, de implementatiekosten en de aard, de omvang, de omstandigheden en de doeleinden van de verwerking alsmede de verschillende waarschijnlijkheid van optreden en de ernst van de risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, treffen wij geschikte technische en organisatorische maatregelen teneinde een afhankelijk van het risico gepast beschermingsniveau te waarborgen.

Tot de maatregelen behoren in het bijzonder de verzekering van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door controle van de fysieke toegang tot de gegevens alsook van de ermee verband houdende toegang, invoer, doorgave, verzekering van de beschikbaarheid en de scheiding ervan. Voorts hebben wij procedures opgesteld die naleving van rechten van betrokkenen, het wissen van gegevens en reactie op gevaren voor de gegevens waarborgen. Bovendien houden wij reeds rekening met de bescherming van persoonsgegevens bij de ontwikkeling en selectie van hardware, software en procedures, overeenkomstig het principe van de gegevensbescherming door technisch ontwerp en door standaardinstelling ten behoeve van de gegevensbescherming (art. 25 AVG).


8. SAMENWERKING MET VERWERKERS EN DERDEN

Indien wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en ondernemingen (verwerkers of derden) openbaren, deze aan hen doorgeven of hun op enige andere wijze toegang tot de gegevens verstrekken, geschiedt dit enkel op basis van een wettelijke toestemming (bijv. indien een doorgifte van de gegevens aan derden zoals betalingsdienstverleners conform art. 6 lid 1 punt b AVG vereist is voor vervulling van het contract), indien u ermee hebt ingestemd, indien een wettelijke verplichting zulks voorziet, dan wel op basis van onze gerechtvaardigde belangen (bijv. bij gebruik van lasthebbers, webhosts enz.).

Indien wij derden in het kader van een zogenaamde ‘verwerkingsovereenkomst’ opdracht geven tot de verwerking van gegevens, geschiedt dit op basis van art. 28 AVG.


​​​​​​9. DOORGIFTE AAN DERDE LANDEN

Als wij gegevens verwerken in een derde land (dat wil zeggen buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of als dit gebeurt in het kader van het gebruik van diensten van derden of openbaarmaking of overdracht van gegevens aan derden, dan gebeurt dit alleen om onze (pre-)contractuele verplichtingen na te komen, op basis van een toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze gerechtvaardigde belangen. Onder voorbehoud van wettelijke of contractuele toestemmingen verwerken wij de gegevens alleen in een derde land of laten wij deze alleen daar verwerken als aan de bijzondere eisen van artikel 44 e.v. AVG is voldaan. Dit betekent dat de verwerking bijvoorbeeld wordt uitgevoerd op basis van specifieke garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een niveau van gegevensbescherming dat gelijkwaardig is aan dat in de EU, met inachtneming van officieel erkende specifieke contractuele verplichtingen (zogenaamde ‘standaardcontractbepalingen’) of op basis van een specifieke situatie in de zin van artikel 49 van de AVG. Indien een gegevensoverdracht naar een onveilig derde land plaatsvindt, zullen wij u hiervan uitdrukkelijk op de overeenkomstige plaats in deze gegevensbeschermingsverklaring op de hoogte stellen.


10. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

U heeft jegens ons de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op informatie (art. 15 AVG)

In principe heeft u recht op informatie over de in art. 15 AVG genoemde punten. U heeft ook het recht om een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen in overeenstemming met art. 15 lid 3 AVG.

 • Recht op rectificatie of wissing (art. 16 en 17 AVG)

U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens over u te laten corrigeren. Daarnaast heeft u het recht om de wissing van uw persoonsgegevens te eisen als verdere verwerking niet meer nodig is, als de verwerking onwettig is of als u een toestemming waarop de betreffende verwerking berust, heeft ingetrokken.

 • Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)

Indien aan de voorwaarden van art. 18 AVG is voldaan, heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken, d.w.z. om verdere verwerking vooralsnog te voorkomen.

 • Recht op bezwaar tegen de verwerking (art. 21 AVG)

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 alinea 1 punt e of f AVG, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking indien aan de verdere voorwaarden van art. 21 AVG is voldaan.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)

Binnen de grenzen van art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens in een machinaal leesbaar formaat te ontvangen om deze eventueel door te sturen of door te laten sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Neem om uw rechten uit te oefenen contact op met [onze functionaris gegevensbescherming] op datenschutz@dwt-zelte.de.

De uitoefening van uw rechten is voor u in principe gratis.

U heeft bovendien het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.


11. WISSEN VAN GEGEVENS

De door ons verwerkte gegevens worden krachtens art. 17 en 18 AVG gewist of de verwerking ervan wordt ingeperkt. Voor zover niet nadrukkelijk aangegeven in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring, worden de bij ons opgeslagen gegevens gewist zodra ze niet meer vereist zijn voor hun doelstelling en er geen wettelijke bewaringsplichten tegenover de verwijdering staan. Indien de gegevens niet gewist worden omdat ze voor andere en wettelijk toegestane doelen vereist zijn, wordt de verwerking ervan ingeperkt. D.w.z. dat de gegevens geblokkeerd worden en niet voor andere doelen verwerkt. Dit geldt bijv. voor gegevens die om redenen van handels- of belastingwetgeving bewaard moeten worden.

Volgens de wettelijke voorschriften in Duitsland geschiedt de bewaring in het bijzonder gedurende 10 jaar conform §§ 147 lid 1 van de Abgabenordung [AO, federale Duitse belastingwet], 257 lid 1 nr. 1 en 4, lid 4 van het Handelsgesetzbuch [HGB, Duits Wetboek van Koophandel] (boeken, opnamen, jaarverslagen, boekingsbewijsstukken, handelsboeken, voor taxatie relevante documentatie enz.) en gedurende 6 jaar conform § 257 lid 1 nr. 2 en 3, lid 4 van het Handelsgesetzbuch (handelsbrieven).

Krachtens de wettelijke voorschriften in Oostenrijk geschiedt de bewaring in het bijzonder gedurende 7 jaar conform § 132 lid 1 van de Bundesabgabenordnung [BAO, federale Oostenrijkse belastingwet] (boekhoudingsdocumenten, bewijsstukken/facturen, rekeningen, bewijzen, verkoopdocumenten, saldo van inkomsten en uitgaven enz.), gedurende 22 jaar in verband met onroerende goederen en gedurende 10 jaar bij documenten in verband met elektronisch verstrekte dienstverleningen, telecommunicatie-, radio- en televisiedienstverleningen die aan niet-ondernemers in EU-lidstaten verstrekt worden en waarvoor een beroep wordt gedaan op de Mini-One-Stop-Shop (MOSS).


12. BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSES EN MARKTONDERZOEK

Om ons activiteiten economisch te exploiteren, om markttrends, wensen van contractuele partners en gebruikers te kunnen herkennen, analyseren wij de gegevens die ons ter beschikking staan over zakelijke transacties, contracten, aanvragen, enz. Wij verwerken daarbij vaste gegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens, gebruiksgegevens, metagegevens op basis van art. 6 lid 1 punt f. AVG, waarbij de betrokken personen contractuele partners, geïnteresseerden, klanten, bezoekers en gebruikers van onze website zijn.

De analyses worden uitgevoerd ten behoeve van bedrijfseconomische evaluaties, marketing en marktonderzoek. Daarbij kunnen we rekening houden met de profielen van geregistreerde gebruikers met informatie, bijvoorbeeld over de diensten die zij hebben gebruikt. Wij gebruiken de analyses om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen, ons aanbod te optimaliseren en de bedrijfsefficiëntie te optimaliseren. De analyses zijn alleen voor eigen gebruik en worden niet extern openbaar gemaakt, tenzij het gaat om anonieme analyses met samengevatte waarden.

Voor zover deze analyses of profielen persoonlijk zijn, worden ze bij opzegging van de gebruikers gewist of geanonimiseerd, anders na twee jaar na het afsluiten van het contract. Bovendien worden de algemene economische analyses en algemene trendbepalingen waar mogelijk anoniem opgesteld.


13. CONTACTOPNAME

Naast het zuiver informatieve gebruik van onze website bieden wij verschillende diensten aan waarvan u gebruik kunt maken als u hierin geïnteresseerd bent. Hiervoor moet u in de regel verdere persoonsgegevens opgeven, die wij gebruiken om de desbetreffende dienst te verlenen en waarop de voornoemde principes voor de gegevensbescherming van toepassing zijn.

U heeft enerzijds de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via het contactformulier op onze website. Om uw aanvraag via deze weg te kunnen verwerken, is het noodzakelijk dat u uw voor- en achternaam en een geldig e-mailadres opgeeft. Dit wordt gedaan om misbruik te voorkomen.

Wanneer u contact opneemt via e-mail, telefoon of sociale media, kunnen wij u vragen om uw naam, contactgegevens en andere informatie op te geven. Wij hebben deze gegevens nodig om uw contactaanvraag te verwerken. De gegevens van de gebruikers kunnen in een Customer Relationship Management-systeem (‘CRM-systeem’) of vergelijkbare aanvraagorganisatie worden opgeslagen.

Rechtsgrond voor de verwerking is art. 6 lid 1 punt b en f AVG.

Wij wissen de aanvragen zodra deze niet meer vereist zijn. Wij controleren om de twee jaar of deze vereist zijn; voor het overige gelden de wettelijke archiveringsplichten.


14. NIEUWSBRIEF

Met de volgende aanwijzingen informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief, over de registratie- en verzendprocedure, over de statistische evaluatieprocedure en over uw recht van bezwaar. Door u te abonneren op onze nieuwsbrief gaat u akkoord met het ontvangen ervan en met de beschreven procedures.

Inhoud van de nieuwsbrief: wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische mededelingen die reclame-informatie bevatten (hierna ‘nieuwsbrieven’) alleen met toestemming van de ontvangers of met een wettelijke goedkeuring. Indien de inhoud van een nieuwsbrief specifiek wordt beschreven in het kader van een registratie voor de nieuwsbrief, is deze inhoud bepalend voor de toestemming van de gebruikers. Daarnaast bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze diensten en over ons.

Double-opt-in en vastlegging in een protocol: de registratie voor onze nieuwsbrief geschiedt volgens een zogenaamde double-opt-in-procedure. Dit betekent dat u na de registratie een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig om ervoor te zorgen dat niemand zich met vreemde e-mailadressen kan registreren. Nieuwsbriefregistraties worden vastgelegd in een protocol om te kunnen bewijzen dat het registratieproces volgens de wettelijke voorschriften is verlopen. Dit omvat de opslag van het tijdstip van registratie en bevestiging en het IP-adres. Ook worden wijzigingen van de gegevens die bij de koeriersdienst zijn opgeslagen, in een protocol vastgelegd.

Registratiegegevens: om u voor de nieuwsbrief te registreren, hoeft u alleen maar uw e-mailadres en uw land aan te geven (landspecifieke inhoud van de nieuwsbrief).

De verzending van de nieuwsbrief en de meting van het effect ervan zijn gebaseerd op de toestemming van de ontvangers volgens art. 6, lid 1 punt a, art. 7 AVG juncto § 7, lid 2, nr. 3 van de Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG, Duitse wet op het gebied van oneerlijke concurrentie] of, indien geen toestemming vereist is, op grond van onze gerechtvaardigde belangen bij direct marketing overeenkomstig art. 6 lid 1 punt f. AVG juncto § 7 lid 3 UWG.

Het vastleggen in een protocol van de registratieprocedure geschiedt op basis van onze gerechtvaardigde belangen volgens art. 6 lid 1 punt f AVG. Ons belang is het gebruik van een gebruikersvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem dat zowel onze zakelijke belangen als de verwachtingen van de gebruikers dient en ons ook in staat stelt om toestemmingen aan te tonen.

Afmelding/herroeping - U kunt u te allen tijde afmelden voor de ontvangst van onze nieuwsbrief, d.w.z. uw toestemming herroepen. Een link om u af te melden voor de nieuwsbrief vindt u aan het einde van elke nieuwsbrief. We kunnen de geregistreerde e-mailadressen tot drie jaar bewaren op basis van onze gerechtvaardigde belangen om een eerder gegeven toestemming te kunnen bewijzen. Daarna zullen we de adressen wissen. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een eventueel verweer tegen vorderingen. Een individueel verzoek tot wissing is te allen tijde mogelijk, op voorwaarde dat het bestaan van een eerdere toestemming tegelijkertijd wordt bevestigd.

14.1. NIEUWSBRIEF - CLEVERREACH

De nieuwsbrief wordt verzonden door de koeriersdienst CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Duitsland. De gegevensbeschermingsverklaring van de koeriersdienst kunt u hier bekijken: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/. De koeriersdienst wordt ingezet op basis van onze gerechtvaardigde belangen volgens art. 6 lid 1 punt f AVG en een verwerkingsovereenkomst volgens art. 28 lid 3 alinea 1 AVG.

De koeriersdienst kan de gegevens van de ontvangers in pseudonieme vorm, d.w.z. zonder toewijzing aan een gebruiker, gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld voor technische optimalisatie van de verzending en presentatie van de nieuwsbrief of voor statistische doeleinden. De koeriersdienst gebruikt de gegevens van de ontvangers van onze nieuwsbrief echter niet om hen zelf te benaderen of om de gegevens door te geven aan derden.

14.2. NIEUWSBRIEF - EFFECTMETING

De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd ‘web beacon’, d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel dat bij het openen van de nieuwsbrief van onze server wordt opgehaald of van de server van een mailingprovider als we er een gebruiken. In het kader van deze opvraging wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en het tijdstip van opvraging.

Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun toegangslocaties (die aan de hand van het IP-adres kunnen worden bepaald) of de toegangstijden. Tot het verzamelen van de statistische gegevens behoort eveneens de vaststelling of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer deze worden geopend en welke links worden aangeklikt. Om technische redenen kan deze informatie weliswaar worden toegewezen aan individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Maar het is niet onze bedoeling, noch, indien ingezet, die van de mailingprovider om individuele gebruikers te observeren. De evaluaties dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan hen aan te passen of om verschillende inhoud te sturen passend bij de interesses van onze gebruikers.

Een aparte herroeping van de effectmeting is helaas niet mogelijk, in dit geval moet het gehele abonnement op de nieuwsbrief worden opgezegd.


15. HOSTING EN E-MAILVERZENDING

De hostingdiensten waarop wij een beroep doen, dienen om de volgende dienstverleningen beschikbaar te maken: infrastructuur- en platformdienstverleningen, rekencapaciteit, geheugenruimte en databankdiensten, e-mailverzending, veiligheidsdiensten en technische onderhoudsdiensten, waarvan wij gebruikmaken met het oog op de exploitatie van deze website.

Hierbij verwerken wij of verwerkt onze hostingaanbieder vaste gegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van klanten, belanghebbenden en bezoekers aan deze website op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een efficiënte en veilige terbeschikkingstelling van deze website conform art. 6 lid 1 punt f AVG juncto art. 28 AVG (sluiten van een verwerkingsovereenkomst).


16. ​​​​​​VERZAMELEN VAN TOEGANGSGEGEVENS EN LOGBESTANDEN

Wij verzamelen of onze hostingaanbieder verzamelt op basis van ons gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG gegevens inzake iedere toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogeheten serverlogbestanden). Tot de toegangsgegevens behoren naam van de opgeroepen website, bestand, datum en tijdstip van de oproep, hoeveelheid doorgezonden gegevens, melding betreffende het slagen van de oproep, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, de verwijzende URL (de als laatste bezochte pagina), IP-adres en de aanvragende provider.

Om veiligheidsredenen (bijv. voor opheldering van misbruik of kwaadwillende handelingen) wordt logbestandsinformatie gedurende maximaal 30 dagen bewaard en vervolgens gewist. Gegevens waarvan verdere bewaring voor bewijsdoeleinden vereist is, zijn van verwijdering uitgezonderd totdat het desbetreffende voorval definitief is opgehelderd.


17. KOPPELING VAN DIENSTEN EN INHOUD VAN DERDEN

Op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, de optimalisatie en de economische exploitatie van onze website in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG) of uw toestemming volgens art. 6 lid 1 alinea 1 punt a AVG en eventueel volgens art. 49 lid 1 alinea 1 punt a AVG maken wij binnen onze website gebruik van inhouds- of serviceaanbiedingen van externe aanbieders, teneinde hun inhoud en diensten, zoals bijv. video’s of lettertypes in onze website op te nemen (hierna collectief ‘inhoud’ genoemd).

Dit vooronderstelt steeds dat de externe aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruikers kunnen zien, aangezien zij zonder het IP-adres de inhoud niet naar hun browsers kunnen sturen. Daardoor is het IP-adres noodzakelijk voor de weergave van deze inhoud. Wij streven ernaar alleen inhoud te gebruiken waarvan de desbetreffende aanbieders het IP-adres louter voor het aanbieden van de inhoud aanwenden. Externe aanbieders kunnen verder zogeheten pixeltags (onzichtbare grafische elementen, ook ‘web beacons’ genoemd) voor statistische of marketingdoeleinden inzetten. Middels de ‘pixeltags’ kan informatie zoals het bezoekersverkeer op de pagina’s van deze website worden geëvalueerd. De gepseudonimiseerde informatie kan verder in cookies op het apparaat van de gebruikers worden opgeslagen en onder andere technische informatie betreffende de browser en het besturingssysteem, doorverwijzende websites, duur van het bezoek en overige gegevens aangaande het gebruik van onze website bevatten, alsook met dergelijke informatie uit andere bronnen verbonden worden.


18. Cookies
 

18.1. ALGEMENE INFORMATIE

In het kader van het gebruik van onze website worden cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen. Ze worden gekoppeld aan de browsers die u gebruikt en leveren bepaalde informatie aan de instantie die het cookie instelt (in dit geval ons). Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer overdragen.

Als tijdelijke cookies, ‘sessiecookies’ of ‘transiënte cookies’ worden cookies aangeduid die gewist worden nadat een gebruiker een website verlaat en zijn browser sluit. In een dergelijk cookie kan bijv. de inhoud van een winkelwagen in een webwinkel of een loginstatus worden opgeslagen. Als ‘permanent’ of ‘persistent’ worden cookies aangeduid die ook na het sluiten van de browser opgeslagen blijven. Zo kan bijv. de loginstatus opgeslagen worden wanneer de gebruikers deze na meerdere dagen weer bezoeken. Op dezelfde wijze kunnen in een dergelijk cookie de interesses van de gebruikers opgeslagen worden die voor meting van het bereik of voor marketingdoeleinden gebruikt worden. ‘Third party-cookie’ slaat op cookies die door andere aanbieders worden aangeboden dan de verwerkingsverantwoordelijke die de website exploiteert (wanneer het alleen de cookies van de verwerkingsverantwoordelijke zijn, spreekt men van ‘first party-cookies’).

Wij maken op onze website gebruik van zogenaamde technisch noodzakelijke cookies. Technisch noodzakelijke cookies zijn cookies die nodig zijn om onze website goed te laten functioneren. Ze helpen om onze website bruikbaar te maken door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken.

Als u niet wilt dat er informatie wordt verzameld via het gebruik van cookies, selecteer dan de overeenkomstige instellingen in uw browser. Wij wijzen u er echter op dat mogelijk niet alle interactieve eigenschappen en functies van de website gebruikt kunnen worden als de technisch noodzakelijke cookies worden geblokkeerd of gewist.

Als u hiermee akkoord gaat, worden daarnaast technisch niet noodzakelijke cookies gebruikt in verband met het gebruik van Google Analytics, Google Maps, Google Fonts en YouTube. Meer informatie hierover vindt u onder de punten 19, 20, 21 en 22.

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van de voor online marketing ingezette cookies kan bij een verscheidenheid aan diensten, vooral in geval van tracking, worden aangetekend via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-website http://www.youronlinechoices.com/. Voorts kan de opslag van cookies verhinderd worden door deze in de instellingen van de browser uit te schakelen. Let erop dat dan eventueel niet alle functies van deze website gebruikt kunnen worden.

18.2. MEER INFORMATIE OVER DE GEBRUIKTE COOKIES OP DEZE WEBSITE

Op deze website worden de volgende cookies gebruikt:
 

_gaWordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden2 jarenHTMLGoogle
_gidWordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden24 urenHTMLGoogle
AMP_TOKENBevat een token dat kan worden gebruikt om een ​​klant-ID op te halen bij de AMP Client ID-service1 jaarHTMLGoogle
_gac_--property-id--Bevat informatie over campagnes voor de gebruiker. Als u uw Google Analytics- en Google Ads-accounts heeft gekoppeld, lezen elementen voor efficiëntiemeting deze cookie, tenzij u deze deactiveert2 jarenHTMLGoogle


18.3. RECHTSGROND

Rechtsgrond voor het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is art. 6 lid 1 alinea 1 punt f AVG.
Rechtsgrond voor het gebruik van technisch niet noodzakelijke cookies is, indien verleend, uw toestemming volgens art. 6 lid 1 alinea 1 punt a AVG. Deze kunt u op elk moment met vooruitwerkende kracht herroepen.


18.4. DIENSTEN VAN DE EXTERNE AANBIEDER GOOGLE

Indien wij gebruik maken van de diensten van de externe aanbieder Google, is de rechtsgrond voor het gebruik van deze diensten uw toestemming volgens art. 6 lid 1 alinea 1 punt a, art. 49 lid 1 alinea 1 punt a AVG. Meer informatie hierover vindt u in de onderstaande punten.

Informatie van de externe aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001.

De gebruiksvoorwaarden zijn beschikbaar op:http://www.google.com/analytics/terms/de.html, het overzicht van de gegevensbescherming op: https://policies.google.com/?hl=de&gl=de en de gegevensbeschermingsverklaring op: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen.

Verwijzing naar de verwerking van uw op deze website verzamelde gegevens in de VS door Google:
Door in te stemmen met het gebruik van de desbetreffende Google-diensten gaat u er ook mee akkoord volgens art. 49 lid 1 alinea 1 punt a AVG dat uw gegevens in de VS worden verwerkt. De VS worden door het Europese Hof van Justitie beschouwd als een land met een niveau van gegevensbescherming dat volgens de EU-normen onvoldoende is. In het bijzonder bestaat het risico dat uw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden, mogelijk zonder de mogelijkheid van een rechtsmiddel. Als u niet heeft ingestemd met het gebruik van deze Google-diensten, vindt de hierboven beschreven overdracht niet plaats.


20. GOOGLE ANALYTICS

Als u toestemming heeft gegeven, gebruiken we Google Analytics om onze website regelmatig te analyseren en te verbeteren. Via de ingewonnen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter vormgeven.

Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van uw gebruik van de website mogelijk is. De informatie over uw gebruik van deze website die door het cookie gegenereerd wordt, wordt doorgaans doorgezonden aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Bij activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte echter vooraf ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgestuurd en aldaar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om verdere diensten in verband met het website- en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren.

Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics is verzonden, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 lid 1 alinea 1 punt a, art. 49 lid 1 alinea 1 punt a AVG.

U kunt uw toestemming op elk moment met vooruitwerkende kracht intrekken. Door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware kunt u namelijk voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.

Daarnaast kunt u voorkomen dat de informatie over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) die door het cookie werd gegenereerd, aan Google wordt doorgezonden en deze gegevens door Google worden verwerkt. Hiervoor dient u de browserplug-in te downloaden en te installeren, die via de volgende link beschikbaar is: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze procedure moet voor elke gebruikte browser afzonderlijk worden uitgevoerd. Als alternatief voor de browser add-on, vooral voor browsers op mobiele apparaten, kunt u voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken: Opt-out cookie. Het opt-out-cookie geldt alleen in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat geplaatst. Om te voorkomen dat Google Analytics gegevens op meerdere apparaten verzamelt, moet u de opt-out op alle apparaten uitvoeren.

Deze website gebruikt Google Analytics met de uitbreiding ‘_anonymizeIp()’. Hierdoor worden IP-adressen in ingekorte vorm verder verwerkt; daarmee kan uitgesloten worden dat ze met personen in verband worden gebracht. Voor zover de over u verzamelde gegevens aan een persoon gekoppeld kunnen worden, wordt dit dus onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens daarmee onmiddellijk gewist.

Meer informatie over Google Analytics vindt u op www.google.com/analytics/terms/de.html, een overzicht van de gegevensbescherming op: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html en de gegevensbeschermingsverklaring op: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

GOOGLE UNIVERSAL ANALYTICS

Wij maken gebruik van Google Analytics in de vorm van ‘Universal-Analytics’. ‘Universal Analytics’ verwijst naar een procedé van Google Analytics waarbij de gebruikersanalyse op basis van een gepseudonimiseerde gebruikers-ID plaatsvindt, waardoor een gepseudonimiseerd profiel van de gebruiker met informatie uit het gebruik van verschillende apparaten wordt opgesteld (zogenaamde ‘cross-device-tracking’).


21. GOOGLE MAPS

Op deze website maken we gebruik van het aanbod van Google Maps. Hierdoor kunnen wij interactieve kaarten direct op de website tonen en kunt u de kaartfunctie gemakkelijk gebruiken.

Door uw bezoek van de website ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft opgeroepen. Bovendien worden de in punt 3 van deze verklaring genoemde gegevens doorgezonden. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd. Als u bent ingelogd op Google, worden uw gegevens direct gekoppeld aan uw account. Als u niet gekoppeld wilt worden aan uw profiel op Google, moet u zich afmelden bij uw Google-account voordat u de Google Maps-kaart oproept. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor doeleinden van reclame, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om reclame op maat te maken en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. Om dit recht uit te oefenen, dient u contact op te nemen met Google.

Rechtsgrond voor het gebruik van Google Maps is, voor zover u toestemming verleend heeft, art. 6 lid 1 alinea 1 punt a, art. 49 lid 1 alinea 1 punt a AVG. U kunt uw toestemming op elk moment met vooruitwerkende kracht herroepen. U heeft bovendien het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. Om dit recht uit te oefenen, dient u contact op te nemen met Google.

De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u op: https://www.google.com/intl/de/help/terms_maps/.


22. Google Fonds

Wij maken op onze website gebruik van zogenaamde webfonts, die door Google ter beschikking worden gesteld, om lettertypes weer te geven. Wanneer u onze website bezoekt, worden de vereiste webfonts in uw browsercache geladen om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Voor dit doeleinde moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Hierbij wordt uw IP-adres aan Google doorgegeven. Wij maken gebruik van Google Fonts om een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze website te realiseren.

Als uw browser web fonts niet ondersteunt, dan zal uw computer een standaard lettertype gebruiken.
Rechtsgrond voor het gebruik van Google Fonts is uw toestemming volgens Art. 6 lid 1 alinea 1 punt a, art. 49 lid 1 alinea 1 punt a AVG.

U kunt uw toestemming op elk moment met vooruitwerkende kracht intrekken. Door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware kunt u namelijk voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.


Meer informatie over Google Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.


23. YOUTUBE

Mits u hiervoor toestemming heeft verleend, maakt onze website gebruik van plug-ins van de door Google beheerde YouTube-site. Exploitant van YouTube is de firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. De firma YouTube, LLC. is een dochtermaatschappij van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

YouTube is een internetvideoportaal waar videoclips gratis door uitgevers kunnen worden geplaatst en waar andere gebruikers deze, eveneens gratis, kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren. Via YouTube kunnen alle soorten video’s worden gepubliceerd. Daarom zijn complete film- en televisieprogramma’s, maar ook muziekvideo’s, trailers of video’s die door gebruikers zelf zijn gemaakt, via het internetportaal toegankelijk.

Wij hebben YouTube-video’s geïntegreerd in onze website, die op http://www.YouTube.com zijn opgeslagen en direct vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. De inbedding van YouTube-video’s dient om u een indruk te geven van ons bedrijf in bewegende beelden of om producten te presenteren, wat met foto-opnamen slechts in beperkte mate mogelijk is.

Er worden geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube doorgestuurd als u de video’s niet afspeelt. Pas als u de video’s afspeelt, worden de in nummer 2 genoemde gegevens verzonden. Door het oproepen van een van de afzonderlijke pagina’s van onze website waarop een YouTube-component is geïntegreerd (YouTube-video), wordt de internetbrowser op het informatietechnische systeem van de gebruiker automatisch door de betreffende YouTube-component gevraagd om een weergave van de betreffende YouTube-component van YouTube te downloaden. YouTube ontvangt hierdoor de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft opgeroepen. Bovendien worden de in punt 2 van deze verklaring genoemde gegevens doorgezonden. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd. Als u bent ingelogd op Google (YouTube behoort tot Google Inc.), worden uw gegevens direct gekoppeld aan uw account. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gekoppeld aan uw profiel op YouTube, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor doeleinden van reclame, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om reclame op maat te maken en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. Om dit recht uit te oefenen, dient u contact op te nemen met YouTube.
Het klikken op de YouTube-plug-in op onze website is alleen mogelijk als u dit uitdrukkelijk bevestigt.

Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is uw toestemming volgens art. 6 lid 1 alinea 1 punt a, art. 49 lid 1 alinea 1 punt a AVG. U kunt uw toestemming op elk moment met vooruitwerkende kracht herroepen. U heeft bovendien het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. Om dit recht uit te oefenen, dient u contact op te nemen met Google.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door YouTube vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube (Google). Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://google.de/intl/de/policies/privacy. Meer informatie over YouTube kunt u ook vinden op https://www.youtube-nocookie.com/yt/about/de/.

Verwijzing naar de verwerking van uw op deze website verzamelde gegevens in de VS door YouTube:
Door in te stemmen met het gebruik van de YouTube plug-in gaat u er ook mee akkoord volgens art. 49 lid 1 alinea 1 punt a AVG dat uw gegevens in de VS worden verwerkt. De VS worden door het Europese Hof van Justitie beschouwd als een land met een niveau van gegevensbescherming dat volgens de EU-normen onvoldoende is. In het bijzonder bestaat het risico dat uw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden, mogelijk zonder de mogelijkheid van een rechtsmiddel. Als u niet heeft ingestemd met het gebruik van de YouTube plug-in, vindt de hierboven beschreven overdracht niet plaats.


24. COOKIE CONSENT TOOL UND "TYPO3 FE_TYPO_USER"

Wij gebruiken op onze website de Cookie Consent Tool en ‘typo3 fe_typo_user’ van de aanbieder TYPO3 GmbH, Emanuel-Leutze-Str. 11, 40547 Düsseldorf, Duitsland.

24.1. COOKIE CONSENT TOOL

De Cookie Consent Tool is een tool die ons in staat stelt om uw toestemming of afwijzing voor verschillende doeleinden te verkrijgen en op te slaan en deze informatie door te sturen naar andere delen van de website, zodat deze delen van de website vervolgens overeenkomstig kunnen reageren op uw gedrag. Als u bijvoorbeeld bezwaar maakt tegen het gebruik van uw gegevens voor tracking of analyse, zal de hiervoor verantwoordelijke tool worden geïnstrueerd om uw gegevens niet te registreren en op te slaan. Met behulp van de Consent Tool kunnen we dus bepalen welke van uw gebruikersgegevens moeten worden opgeslagen en verwerkt. Bovendien geeft de tool u de mogelijkheid om de door u gegeven toestemmingen te beheren en in te trekken en zo uw instellingen voor de gegevensverwerking op onze website te controleren.

Rechtsgrond voor het gebruik van de consent-tool is art. 6 lid 1 alinea 1 punt f AVG.

24.2. "typo3 fe_typo_user"

Deze tool maakt deel uit van het Web Content Management System, dat uitsluitend op onze site wordt gebruikt (de zogenaamde First Party Cookie) en ons in staat stelt om de vormgeving van de website te beheren en om bepaalde inhoud te tonen of te verbergen. Dit cookie wordt gebruikt als standaard sessiecookie en wordt gebruikt voor de identificatie van de gebruikerssessie. Het wijst uw browser toe aan een sessie op de server en slaat bijvoorbeeld in het geval van een gebruikerslogin de sessie-ID op waarmee de ingelogde gebruiker wordt herkend om hem of haar toegang te verlenen tot beveiligde gedeeltes. Deze tool heeft alleen invloed op de inhoud die u ziet en wordt niet door ons geëvalueerd of verwerkt. Hij is noodzakelijk voor de werking van onze website, zodat het gebruik ervan een gerechtvaardigd belang voor ons vertegenwoordigt.

Rechtsgrond voor de verwerking is art. 6 lid 1 alinea 1 punt f AVG.


25. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Deze website kan ook links bevatten naar andere websites van derden.

Wij streven ernaar om alleen links naar websites aan te geven die voldoen aan onze hoge normen en ons respect voor uw privacy delen, maar we houden geen toezicht of controle op de informatie die wordt verzameld wanneer u een link naar een derde partij opent. De exploitanten van websites van derden kunnen anders omgaan met persoonsgegevens dan wij. Daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud of de gegevensbeschermingsprocedures van andere websites.


26. Onlinepräsenz in den sozialen Medien

Wir unterhalten Onlinepräsenzen innerhalb sozialer Netzwerke und Plattformen, um mit den dort aktiven Kunden, Interessenten und Nutzern kommunizieren und sie dort über unsere Leistungen informieren zu können.
Bitte entnehmen Sie Zweck und Umfang der Datenerhebung sowie die Bestimmungen zur Nutzung Ihrer Daten durch die jeweilige Plattform den Datenschutz-bestimmungen des jeweiligen Betreibers.

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Twitter: https://twitter.com/de/privacy

Soweit nicht anders im Rahmen unserer Datenschutzerklärung angegeben, verarbeiten wir die Daten der Nutzer sofern diese mit uns innerhalb der sozialen Netzwerke und Plattformen kommunizieren, z.B. Beiträge auf unseren Onlinepräsenzen verfassen oder uns Nachrichten zusenden entsprechend Ziffer 13.


27. WIJZIGING VAN DE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING

Wij ontwikkelen en optimaliseren onze diensten voortdurend. Het kan dus zijn dat we nieuwe functionaliteiten toevoegen. Mocht dit gevolgen hebben voor de verwerking van persoonsgegevens, dan zullen wij deze gegevensbeschermingsverklaring aanpassen.